Általános szerződési feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

(2018. január 5-től hatályos)

Jelen Általános Szerződési Feltételek (a továbbiakban ÁSZF) határozza meg a VIP Coaching Center Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban VIP Coaching Center Kft.) által szervezett rendezvényeken (a továbbiakban Rendezvény) a természetes személy látogatóknak (a továbbiakban a Látogató) a Rendezvényen való részvételének feltételeit, valamint a Rendezvény és a Látogató (a továbbiakban együtt a Szerződő Felek) között keletkező jogviszonyból eredő jogokat és kötelezettségeket. Jelen ÁSZF rendelkezései minden esetben irányadók a Rendezvényen való részvételre, és a Látogató közötti jogviszonyra.

I. A JELEN ÁSZF HATÁLYA ALÁ TARTOZÓ RENDEZVÉNY SZERVEZŐJÉNEK ADATAI:

A rendezvény szervezője: VIP Coaching Center Kft.

Székhely: 1223 Budapest Művelődés utca 17

Adószám: 25892305-2-43

Telefonszám: +3630/230 62 66

Cégjegyzékszám: 01-09-294780

A VIP Coaching Center által szervezett, jelen ÁSZF hatálya alá tartozó Rendezvények: Különböző workshopok, konferenciák, tréningek

 

II. FOGALOMMEGHATÁROZÁSOK

 1. Rendezvény: a VIP Coaching Center Kft. által szervezésre és megrendezésre kerülő rendezvényen biztosított programok, és szolgáltatások összessége.
 2. Szolgáltatás: minden olyan szolgáltatás, amelyet az VIP Coaching Center Kft., Közreműködői, vagy egyéb Szerződéses partnerei a Rendezvény keretében hozzáférhetővé tesznek.
 3. Jegy: a részvételi jogosultságot biztosító igazolás (email-ben visszaigazolt rendelés és annak sorszáma).
 4. Látogató: az természetes személy, aki a Rendezvényen arra jogosultként részt vesz.
 5. Jogosulatlan résztvevő: a rendezvény helyszínéül szolgáló, kizárólag érvényes Jegy birtokában látogatható területen érvényes Jegy nélkül tartózkodó személy függetlenül az ott tartózkodás időtartamától, valamint az általa esetlegesen igénybe vett Termékek, és Szolgáltatások számától, és mennyiségétől.

 

III. ÁSZF HATÁLYA

 1. A jelen ÁSZF személyi hatálya kiterjed a VIP Coaching Center Kft.-re, valamint a Látogatóra, illetőleg a Jogosulatlan résztvevőkre.
 2. A jelen ÁSZF határozatlan időre szól.
 3. Látogató tudomásul veszi, hogy az VIP Coaching Center Kft. a jelen ÁSZF-et jogosult egyoldalúan módosíthatja.
 4. A Jegy átvételével, illetőleg a Rendezvényen történő jogosulatlan részvétel megkezdésével a Látogató, valamint a jogosulatlan résztvevő kijelenti, hogy a jelen ÁSZF-et megismerte és magára nézve kötelezőnek fogadja el, továbbá a szükséges adatkezeléshez a jelen ÁSZF-ben meghatározottak szerint kifejezett hozzájárulását adja.

 

IV. JOGVISZONY JELLEGE

 1. A VIP Coaching Center Kft. a Látogató részére Jegy vásárlása ellenében lehetőséget biztosít adott Rendezvényen való részvételre, illetve a Rendezvényen nyújtott Szolgáltatások (programok, vendéglátás, stb.) igénybe vételére.
 2. A Rendezvény programok és Szolgáltatások összességét jelenti, a Rendezvényen ténylegesen nyújtott konkrét programok és Szolgáltatások tartalmát és mennyiségét a VIP Coaching Center Kft., mint VIP Coaching Center Kft. és rendező alakítja ki. A VIP Coaching Center Kft. mindenkor törekszik az előzetesen kommunikált programok és Szolgáltatások nyújtására, illetve ellehetetlenülés esetén a kieső programhoz vagy Szolgáltatáshoz hasonló tartalmú és színvonalú program, vagy Szolgáltatás biztosítására.

 

V. JEGYVÁSÁRLÁS

 1. A honlapon feltüntetett árak 0% ÁFÁ-t tartalmaznak.
 2. Jegyvásárlás

A jegyvásárlás elektronikus úton történik a http://www.vipcoachingcenter.hu honlap saját on-line értékesítési felületén keresztül. A rendelés során meg kell adni szükséges adatokat, el kell fogadni az Adatvédelmi tájékoztatót és jelen ÁSZF-et. Ezt követően a VIP Coaching Center Kft. e-mailben küld egy visszaigazolást a rendelésről. A megrendelés elküldése önmagában még nem jogosít fel a rendezvényen való megjelenésre. A rendezvény látogatóként az vehet részt, aki a részvételi díjat a megadott határidőre befizette a VIP Coaching center Kft. számlájára. Amennyiben a rendelés végösszege kifizetésre kerül, a rendelés sorszáma biztosítja a belépést a rendezvényre. A fizetés történhet a Paypal rendszerén keresztül, illetve banki átutalással.

Eltérés a személyekben: Amennyiben a vásárlást végző személy nem azonos a Látogatóval, vagy a vásárló más Látogatók nevében is vásárol, a VIP Coaching Center Kft. vélelmezi, hogy a vásárlás során a vásárló nyilatkozatait, hozzájárulásait a vásárlás által jogosulttá váló Látogató(k) nevében és felhatalmazásával teszi, adja meg, továbbá a vállalt jogokról és kötelezettségekről teljes körű tájékoztatást ad a jogosulttá váló Látogató(k) részére aszerint, ahogyan számára az rendelkezésre állt. A jelen pont szerinti felhatalmazás hiányából, hiányosságaiból, valamint a tájékoztatás elmaradásából eredő eseteleges károkért a felelősség a vásárlót terheli.

 1. Elállási és felmondási jog

A Látogató jogosult jelen szerződéstől a szerződés megkötését követő 14 napon belül indokolás nélkül elállni. Szerződés megkötési időpontnak a VIP Coaching Center Kft. a díjbekérő kiküldésének időpontját tekinti.

A Látogató elállási, illetőleg felmondási jogával akkor él, ha az elállási, illetőleg felmondási jognyilatkozatát legkésőbb a szerződéskötést követő 14. napon ajánlott küldeményként postára adja VIP Coaching Center Kft. részére.

Elállási, felmondási jog gyakorlásához igénybe vehető minta:

 • Alulírott kijelentem, hogy ezzel a nyilatkozattal gyakorlom elállási/felmondási jogomat a rendezvényen való részvétellel kapcsolatban.
 • Látogató neve:
 • Látogató által a regisztráció során megadott email cím:
 • Szerződéskötés időpontja:
 • Ellenszolgáltatás megfizetésének időpontja:
 • Aláírás
 • Dátum

VIP Coaching Center Kft. a Látogató részére visszajáró díjösszeget a Látogató elállási nyilatkozatának hozzáférhetővé válását követő 8 napon belül visszafizeti banki átutalással. Az elállási jog gyakorlásának tudomásul vételét a VIP Coaching Center Kft. a Látogató által megadott elektronikus levelezési címre küldött levéllel veszi tudomásul.

A 14 nap leteltével a megvásárolt részvételi díj visszafizetésére nincs lehetőség sem a Rendezvény előtt, sem azt követően.

A Rendezvény helyszínén történt megjelenés és regisztráció után felmondott szerződés esetén Látogató nem jogosult a megfizetett ellenszolgáltatás visszatérítésére, mert a szerződés a részvétellel teljesült.

 1. Árváltozás

A VIP Coaching Center Kft. a Jegyekre vonatkozóan – alapos okra hivatkozással – fenntartja az előzetes értesítés nélküli, azonnali hatályú árváltoztatás mindenkori egyoldalú jogát.

 

VI. RÉSZVÉTEL A RENDEZVÉNYEKEN

 1. Belépés

A Rendezvényre kizárólag az arra kijelölt helyeken, és kizárólag a jelen ÁSZF értelmében arra jogosult személyek jogosultak belépni.

 1. Magatartási szabályok a Rendezvény területén

A Látogatók a Rendezvény területén kulturáltan, az általános normákat betartva kötelesek viselkedni a vonatkozó jogi előírásoknak megfelelően. A Látogatók kötelesek tartózkodni minden olyan megnyilvánulástól, közléstől, vagy cselekedettől, amely mások személyiségi jogait, életét, egészségét, vagy testi épségét veszélyeztetheti, vagy sértheti.

 1. Házirend

Az ülőhelyek elfoglalása a Rendezvény napján érkezési sorrendben történik.

Az előadás alatt kérjük a mobiltelefonokat kikapcsolni.

A Látogató a regisztrációkor megkapott azonosítóját (kitűző vagy nyakba akasztható azonosító) a Rendezvény teljes időtartama alatt viselnie kell, hogy a VIP Coaching Center Kft. eldönthesse ki léphet be a Rendezvény területére.

 1. A Látogató tudomásul veszi, hogy a Rendezvényekről hang- és képfelvételt készíthetnek a VIP Coaching Center Kft., valamint a VIP Coaching Center Kft. által kiadott engedéllyel rendelkező Szerződéses partnerek, illetve egyéb harmadik személyek, ennek megfelelően a Látogató a Rendezvényen történő részvétellel kifejezetten hozzájárul arcának, megjelenésének, megnyilvánulásainak rögzítéséhez és közléséhez, azzal, hogy személye kizárólag kifejezett beleegyezésével nevesíthető. Az előzőek szerinti megjelenítéseken annak készítője a Látogató tekintetében térben, időben, és felhasználási módban korlátlan, átruházható, és kizárólagos felhasználási jogosultságot szerez. A felvétel készítője a Látogató relációjában korlátozás nélkül jogosult a megjelenítés hasznosítására, felhasználására, többszörözésére, közzétételére, átdolgozására, nyilvánosságra hozatalára, nyilvánossághoz közvetítésére és forgalmazására anélkül, hogy a Látogató részére ezért bármilyen módon ellenszolgáltatást kellene nyújtania. Az előzőek szerinti megjelenítés kapcsán a Látogató nem jogosult igényt vagy követelést támasztani a VIP Coaching Center Kft.-vel, valamint a felvétel készítőjével szemben. A Látogató jogosult a Rendezvényen hang- és képfelvétel készítésére azzal, hogy a koncertekről, programokról kép- és hangfelvételt csak a VIP Coaching Center Kft. előzetes írásos beleegyezésével készíthet.
 2. A Rendezvény területén a VIP Coaching Center Kft. előzetes írásbeli engedélye hiányában tilos bármiféle gazdasági, kereskedelmi vagy reklámtevékenység folytatása.

VII. SZAVATOSSÁG ÉS FELELŐSSÉGI KÉRDÉSEK

 1. A VIP Coaching Center Kft. szavatolja, hogy a Látogató a megfelelő Jeggyel be tud lépni az adott Rendezvényre, és igénybe tudja venni az ott biztosított szolgáltatásokat.
 2. A Látogató, valamint a VIP Coaching Center Kft. között a jelen ÁSZF értelmében létrejövő jogviszony jogszerű felmondása esetén a Látogató nem jogosult igényt, vagy követelést támasztani a VIP Coaching Center Kft.-vel szemben.
 3. A VIP Coaching Center Kft. csak a neki felróható szándékos, vagy súlyosan gondatlan hibákkal okozott károkért felel, a VIP Coaching Center Kft. kifejezetten kizárja felelősségét minden olyan a Rendezvény területén bekövetkezett személyi- és vagyoni káresemény kapcsán, amely nem kifejezetten a hiányos rendezésből ered, azaz amellyel összefüggésben a VIP Coaching Center Kft. szándékos vagy súlyos gondatlan magatartása nem állapítható meg. A VIP Coaching Center Kft. felelősségének mértéke nem haladhatja meg a Jegy árát, a Jegy ára a felelősség korlátozására tekintettel került meghatározásra.
 4. A Látogató kijelenti, hogy az általa megadott adatok a valóságnak megfelelően kerülnek megadásra a vásárlás keretében, és minden egyéb olyan alkalommal. A VIP Coaching Center Kft. kizárja a helytelen, vagy működésképtelen adatok, e-mail cím, vagy szállítási cím megadásából eredő kárért való felelősségét, ugyanakkor az ezzel kapcsolatosan felmerülő kárának megtérítését követelheti.
 5. A Látogató, valamint a Rendezvényen jogosulatlanul résztvevő természetes személy teljes mértékben felelős mind polgári jogi, mind büntetőjogi értelemben az általa a Rendezvény keretében, vagy azzal összefüggésben okozott károkért, mind a VIP Coaching Center Kft., mind a Közreműködők, és Szerződéses partnerek, mind a további Látogatók, mind a Harmadik személyek tekintetében.
 6. A VIP Coaching Center Kft. kizárja a felelősséget minden olyan kárért, amelyet a Látogató vagy Harmadik személy jogellenes tevékenysége vagy mulasztása okozott a Rendezvény bármely Közreműködőjének, Szerződéses partnerének, vagy Látogatójának, illetve Harmadik személynek.

 

VIII. SZANKCIÓK

 1. A VIP Coaching Center Kft. a jelen ÁSZF alapján a közte, és az érvényes Jeggyel rendelkező Látogató között létrejövő jogviszonyt jogosult azonnali hatállyal felmondani, amennyiben a Látogató a jelen ÁSZF bármely pontját a Rendezvény kapcsán fennálló jogviszonyuk kapcsán megszegi.
 2. A VIP Coaching Center Kft. az azonnali hatályú felmondás mellett, vagy helyett az érintett Látogatóval szemben meghatározott időtartamra (adott Rendezvény végéig, vagy annál hosszabb határozott időtartamra) szóló részleges, vagy teljes körű (VIP Coaching Center Kft. által szervezett összes Rendezvényre) szóló eltiltás alkalmazhat. Az eltiltás lejártát követően a VIP Coaching Center Kft. jogosult a Rendezvény látogatásának jogát egyedi feltételekhez kötni.

 

IX. MEGJELENÉS, ÉS SZERZŐI JOGOK

 1. A VIP Coaching Center Kft. weboldalain, az on-line és off-line médiában, valamint a Rendezvényen megjelenő, a Rendezvény egyedi megjelenését, annak felismerését biztosító logók, illetve egyéb információk, és anyagok a VIP Coaching Center Kft., Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kizárólagos tulajdonát képezik. Ezen megjelöléseket a VIP Coaching Center Kft., Közreműködői, illetve a Szerződéses partnerei kifejezett és előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül a Látogatók, és Harmadik személyek semmilyen módon nem használhatják, nem másolhatják, nem terjeszthetik, és nem tehetik közzé.
 2. A logók, illetve egyéb információk, és anyagok iparjogvédelem, illetőleg szerzői jogi védelem alatt állhatnak, az ezekhez fűződő jogok a VIP Coaching Center Kft.-t, Közreműködőit, illetve a Szerződéses partnereit illetik meg.

 

X. VIS MAIOR

 1. Amennyiben olyan előre nem látható és elháríthatatlan – a Látogató, illetőleg a VIP Coaching Center Kft. hatókörén kívül eső – akadály következményeképpen akár a Látogató, akár a VIP Coaching Center Kft. nem képes valamilyen szerződéses kötelezettségének eleget tenni, úgy ezen személy nem tartozik felelősséggel semmilyen veszteségért, vagy kárért, amely ezen események következtében előállt. A jelen pont szerinti vis maior rendelkezés megfelelően alkalmazandó mind adott Rendezvényre, mint egészre, mind adott Rendezvény valamely programjára, vagy Szolgáltatására.

 

XI. ZÁRÓ RENDELKEZÉSEK

 1. Az VIP Coaching Center Kft. a teljesítés során jogosult alvállalkozókat, Közreműködőket igénybe venni.
 2. A VIP Coaching Center Kft. Magyarországon bejegyzett és székhellyel rendelkező gazdasági társaság, a jelen ÁSZF-re a magyar jog mindenkor hatályos szabályai az irányadók és alkalmazandók azzal, hogy amennyiben a jelen ÁSZF, és a jogszabályok rendelkezései egymással ellentétesek, úgy a felek jogviszonyára a jogszabály rendelkezései az irányadóak.
 3. Panaszkezelés

A Látogató esetleges panaszát e-mailban vagy ajánlott levélben juttathatja el VIP Coaching Center Kft.nek. A VIP Coaching Center Kft. a hozzá eljuttatott panaszokat 8 napon belül kivizsgálja, s a vizsgálata eredményéről a Látogatót 8 napon belül tájékoztatja.

A VIP Coaching Center Kft. és Résztvevő esetleges vitájuk esetén törekszenek annak békés úton történő, tárgyalásos rendezésére, ennek sikertelensége esetén igényeiket törvényes úton érvényesíthetik.

A Látogató a szolgáltatással kapcsolatban felmerülő panaszával a Budapesti Békéltető Testülethez is fordulhat.

Elérhetőség: Budapesti Békéltető Testület

Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.

Telefonszáma: 061/488-2131

 

Budapest, 2018.01.05.